AZ EMBERISÉG FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY ÖSSZEFÜGGÉSE

A címben szereplő téma baráti köri beszélgetésben merült fel, megemlítve a teozófus Rudolf Steiner: Akasha Krónikáról1 szóló egykori előadási anyagának egyes részeit. A továbbiakban e könyv gondolatmenete szerint (R.S. oldalhivatkozásokkal) tárgyalom a témát, néhol időszerűen kiegészítve. 

A XIX. század a materializmus elterjesztésének is a kora volt, amely egyre inkább elhatárolta magát a lelki élettől. Emiatt a materialista semmibe vette a lelki és szellemi jelenségeket. A gond ezzel kapcsolatban az, hogy „az emberiség fejlődésére a történelmi bizonyítékok csak néhány évezredre derítenek fényt”. (R.S.:12.o.) A végtelen múlt örökkévalósága az érzékszervi észlelés módszerével nem hozzáférhető.

Egyes emberek számára azonban mégis lehetséges az örökkévalóság egyes részeinek a kikutatása „a magasabb szintű világmegismerés” útján, külső tárgyi bizonyítékok nélkül is. Például a szellemi világbeli észlelés képességével betekintve az Akasha Krónikába megismerhetők a múlt történései. Az Akasha Krónika ugyanis tartalmazza a világban végbement összes eseményt. E rendkívül sűrű energiamező tárolni tudja a keletkezett tárgyak és történések információit, amelyet a szellemi látással rendelkező beavatott megismerhet. Hozzáteszem, hogy ezen kívül más szellemi tudományok is, például kozmikus tanok, matematikai számítások stb. sok mindenre rávilágítanak.

Az ember jelenlegi fejlett földi léte előtt három fejlődési fokozaton, három planetáris inkarnáción ment át: Szaturnuszi, Napi és Holdi korszakokon. A mostani földi léten kívül még hármon kell átmenni, míg az emberben lehetséges összes adottság kifejlődik (R.S.: 83.o.).

Jelenleg az emberi fejlődés negyedik fő fokozatát éljük a Földön, amikoris a Föld és rajta az ember továbbra is együtt változik. A korábbiakhoz képest fejlett tudatállapotba kerültünk, mivel a szív és a hang hatása belül a lélekben és a külső térben is megnyilvánul. A mai embernek képzet- és gondolatvilága van, emlékezőképességgel és öntudattal rendelkezik. Ehhez fizikai érzékszervek lettek bennünk ill. rajtunk és majdani földfejlődési korszakokban még újabbak lesznek.

Az ember a következő „Jupiter”-ré alakult Földön úrrá lesz a születésen és a halálon. Ezután pedig a „Vénuszi” tudat fog kialakulni, amikor az emberek figyelemmel és szeretettel fordulnak egymás felé, majd pedig a „Vulkán” körforgás alatt az emberek az isteni boldogságot (üdvözültséget) – más néven a spirituális tudatot – fogják megszerezni (R.S.: 102.o.). Ehhez azonban elhagyják fizikai testüket és tesznek szert az érzék feletti megismerésre. Így fejlődik ki az emberiségben a tudat hét fokozata hét planetáris inkarnáció alatt. Eközben az ember fejlesztésében teremtő hatalmakként Istenek és több lényfajta tevékenykedik, például Trónok, Arkangyalok, Angyalok, Szeráfok, Kerubok stb. (R.S.: 105-108.o.). A részletes kifejtés mellőzésével nézzük az egyes planetáris inkarnációk lényeges jellemzőjét:

A Szaturnuszon tompa tudatú emberelődök éltek. A fizikai emberi test csíráját az első szaturnuszi körforgás alatt teremtették az Akarat Szellemei (Trónok). A további hat szaturnuszi körforgás alatt az ember nem ért el magasabb tudatfokot, de – merev ásványi jellegű – anyagi teste a teremtő lényfajták által további kidolgozást kapott.

A Nap planétán az álomtalan alvástudat fejlődött ki. Az előző ásványi létből az ember hét kis forgáson át kialakult étertestével növényi létszintre emelkedett.

A Hold planétán létrejött az emberi asztráltest is. Az étertestben passzív élvezet és fájdalom fejlődött ki. Az asztráltestben az indulatok (harag, gyűlölet) és ösztönök, szenvedélyek bontakoztak ki. Létrejött az állat-ember.

A Földi fejlődés során az ember állati jellege mérséklődött, megszelídült a gondolkodó tudat hatására.

Korunk emberének korábbi, emberlényegű főfaj-elődei: az első két – még éterikus lények – az Apoláris és Hyperboreus korszakban léteztek. A Nap leválásának hatása az emberelődök harmadik főállapotát eredményezte a lemúriai főfajban. A negyedik főállapot az atlantiszi fejlődés idején alakult ki. Az ötödik főállapot (főfaj) a mi korunkban van a Földön (R.S.: 132-134.o.)

A felismerések szerint a Naprendszer, mint élő szervezet hét evoluciós szakaszból áll, ezek mindegyike hét láncból, mindegyiken belül hét körfutásból, azokban 7-7 világkorszakból, ezek mindegyike hét gyökérfajból, s végül mindegyik gyökérfaj 7-7 alfajtából tevődik össze. A teozófus meglátás szerint mi emberek a Holdi Láncot követően a negyedik – azaz Földi – Lánc negyedik körfutás negyedik világkorszakában vagyunk. Azonban a gyökérfajok közül „kifelejti” a Mayát, a tulajdonképpeni első igazi földi civilizáció hordozóját, amelynek egyik alfajtája a Magyarság.

Földünk fő emberkorszakai és részben elsüllyedt földrészei – újabb kutatási eredmények szerint – a következők2:

 • Hyperboreai civilizáció Északi Jeges Óceánban i.e. 920.000-350.000

 • Ma – Lemúriai civilizáció Indiai Óceánban i.e. 350.000-130.000

 • Mu – Maja civilizáció Csendes Óceánban i.e. 130.000-50.000

 • Atlantisz – Atlanti civilizáció Atlanti Óceánban i.e.50.000-10.000

 • Arya civilizáció Tibet központtal i.e.10.000-i.sz.2.300

mai-es-eltunt-foldreszek-001

Mai és korábbi földrészek

A földi fizikai lények három fajtája alakult ki – kezdetben éteri, később fizikai – formában: növények, állatok és emberek. Az emberi lényből először még hiányzott a mai értelmű ész, értelem és négy végtagszerű szervével lebegve mozgott. Ténykedéseit magasabb intelligencia irányította.

Amikor a Hold kivált a Földből, az emberi lénynek lehűlt környezetben kellett tovább élnie. Anyaga megsűrűsödött, alakja megváltozott: két mozgásszervvel az alsó teste a táplálkozásra és szaporodásra szolgált, a másik testfélen kezek, beszéd- és gondolkodás-szervek lettek. Az ember felegyenesedett. A továbbiakban a magasrendű isteni lények az ember alsó felére hatottak, az embernél fejlettebb, de az isteni lényeknél alacsonyabb rendűek az ember felső felére gyakoroltak hatást. Ekkortól az ember kettős vezetés alá került (R.S.: 81.o.). Az utóbbi erők megadták az embernek a „szabadság”, a jó és a rossz megkülönböztetésének képességét.

Lemúria

A lemúriai faj Ázsiától délre Ceylontól Madagaszkárig terjedt. Lakóinak emlékezete még nem fejlődött ki, nem beszéltek, csak egyes hangokat adtak. Képzeteik erejével hatottak környezetükre. Gondolatolvasók voltak. Megindult az akarat és a képzelőerő fejlesztése. Az isteni bölcsességnek oktatási és tudományos intézményeket készítettek. Ott megtanulták a természeti erőket uralni. Ezek az akaraterő és tisztánlátó képzelőerő főiskolái voltak (R.S.: 39.o.). Innen kerültek ki az uralkodók. A többi lakos alacsony szintű állat-ember volt.

E főfaj fellépése magasan fejlett lények irányításával történt, akik ismerték a fajképzés törvényeit. Ők az emberfeletti bölcsesség és hatalom birtokosai voltak. A lemúriai emberek kis csoportját elkülönítették és képezték a következő faj őseivé. A férfinak alakítottakat erős akarati lényekké formálták, akik erőteljesek voltak a föld művelésére. A nőnek képzetteknek a lelkét és a fantáziáját fejlesztették. A nők egy része bölcs papnővé vált, akik istentiszteleteket tartottak, és tőlük kértek tanácsot. Ilymódon nagy lett a nők hatása a csoportok tagjaira és benne a férfiakra. A felsőbbrendű vezetők jelentős növény- és állattenyésztési ismereteket adtak át, s így az irányításuk alatti emberek nagy átalakító hatással bírtak a természetre.

A női lélek vezető szerepet kapott az utolsó lemúriai időkben és később a Föld lakosságának azon részében, ahová e haladó fajok elszármaztak.

A nemek szétválása (R.S.: 47.o.)

A lemúriai kor elején a lakosság még egynemű volt ill. hímnemű és nőnemű egyben. Az emberi formák lágyak és képlékenyek voltak. Bármelyik ember létrehozhatott magából egy másikat. Az ember képes volt az önmegtermékenyítésre, külső körülmények (évszak, Nap, Hold járása, hőmérséklet stb.) hatásaitól függően. A nemek különválása a Föld sűrűségének erősödésével következett be, amikor az emberi lélek alászállt az anyagba. Az emberek feletti lények a nemi szeretetet gondolatátvitel útján telepítették az emberbe. A szaporodást szent ügynek tekintették, nem öncélúnak: Az irányítók áldozó papok voltak és segítőik a papnők. Emellett érvényesült a félig ember feletti (luciferi) lények befolyása is, melynek hatására az ember elkezdte képzetei ösztönzését, csábítását követni. Ez volt a jó és a rossz kezdete, más szóval a „bűnbeesés”. A nemek különválásával jelent meg a tudásra irányuló ösztönző erő (R.S.: 51.o.)

A sorsfordító „tudás fájáról evés”-t a későbbiekben többféle módon értelmezték és tanító jelleggel gyakran ábrázolták a művészetekben.

1565_tiziano_vecellio_036_adamo_ed_eva

Tiziano: Ádám és Éva

Ehhez a tudásbeli ugráshoz a lélek belső szerveket (például agyat) alakított ki. A lelki erők egy része kifelé irányuló – szeretetté – , másik része befelé irányuló – önzéssé – alakult. Az embernek át kellett mennie az önzésen, hogy egy magasabb fokon eljusson az önzetlenséghez.

Lemúria előtti időkben más égitesteken egyes lelkek már átmehettek fizikai megtestesüléseken (R.S.: 53.o.) Más planétákon léteztek és a Földre is eljutottak az önzetlen szeretetre képes emberfeletti lények valamint az embereknél fejlettebb lények, akik a fizikai női vagy férfi emberi test formán már túl voltak, de a magasrendű szeretet-lények tisztánlátásáig még nem jutottak. Ezek félig ember feletti lényként, de az emberek által fejlődhettek. Ezek az emberi lelki erőkre hatottak, mely által a megismerés és a bölcsesség változhatott. Ők voltak az emberi bölcsesség fényének felkeltői, azaz a fényhordozók, Luciferrel az élen.

Atlantisz

E sok népet magába foglaló földrész Európa és Amerika között terült el. Hét alfajuk volt: rmoahalok, tlavatlik, toltékok, ősturániak, őssémiták, akkádok, mongolok. Bennük fokozatosan kifejlődött a múltra való emlékezőképesség és a beszéd, a személyes értékességük érzése, a becsvágy kialakulása, a halottak tisztelete, melyből következően az utódokban is értékelték az elődök tetteit, ami adott személyiség hatalmához vezetett. Ilyen alapokon beavatott népvezérek és királyok kerültek hatalomra. A becsvágy önzéssé vált, és ez az erőkkel való visszaélést eredményezte. Kifejlődött a logikus gondolkodás és ítélőképesség, elkezdtek számolni, kombinálni. A gondolkodóképességet átfogóbb értelemben használták, vezető szerepet az okosnak adtak, továbbá úgy gondolták, hogy aki a legöregebb, az a legokosabb is.

Atlantiszban a vezetők képességei magasan a tömegeké felett voltak, amit felsőbbrendű lényektől kaptak (R.S.: 27.o.). A tömegek vezetőiket az „istenek követeinek” tekintették. A beavatás misztérium templomokban történt és innen kormányozták az embereket. A legfőbb vezetőt Manu-nak hívták. Ő az ötödik alfaj legjobbjainak legjobb tulajdonságait fejlesztette tovább és e kiválasztottakat Belső-Ázsiában különítette el. A gondolkodást átirányította a látható mellett a láthatatlanra is. A műveltek tudományokkal foglalkoztak, például a csillagok járását, az időjárási viszonyokat vizsgálták, az életüket isteni törvények szerint élték. Ekkor kezdődött a tűz felhasználása a mindennapi életben.

Két fő jellemű csoport alakult ki:

 • a magasabb rendű eszmékkel az isteni világrendhez tartozók és

 • a saját érdeküket és hasznukat keresők.

Ezeknek tagjai szétszéledtek a világban, és hatásukra sokféle kultúra alakult ki.

A magasabb rendű isteni követek fokozatosan visszavonultak a Földről és a vezetést az emberi beavatottakra bízták, akiket azonban szóval és tettel továbbra is segítettek; így uralkodtak a papkirályok.

Hyperborea, Ma és Mu

Az elmúlt félmillió évben bekövetkezett eljegesedési korszakok között, a melegebb időszakaszokban az emberi faj tökéletesítését célzó, irányított teremtési kísérletek zajlottak le, amelyeket ma ősi civilizációkként ismerünk.”2 A teozófiai ismertetésből hiányzó földrészek jellegzetességeit is tekintsük át röviden.

Indiai mítoszok szerint (Rigvéda) Hyperborea egy létező hely volt, mely a Sarkkörön túl helyezkedett el, nagyjából Grönlandtól keletre3. Az indiaiak eredetmítosza szerint őseik Hyperborea központja, a Meru hegy mellől, kalandos vízi utazás során vándoroltak le jelenlegi lakhelyükre, Indiába. A mitikus sziget létezésének korában az északi sarkköri térség még nem a mai fagyos világ, hanem viszonylag enyhe klímájú, lakható vidék volt. E jelenleg tengeralatti plató egy jól körülhatárolható kiemelkedés, s korábban bizonyíthatóan szárazföld volt. A vetés ott gyorsan megért, az emberek boldogok voltak, nem ismerték a viszályt és erőszakot, s 1000 évig is eléltek.

Lemúria nevét Philip Sclatter angol zoológus adta a lemur majomféléről, melyek csak Madagaszkáron, Afrika keleti felén, India déli részein, a Maláj félszigeten élnek azt bizonyítva, hogy ezen a részen egy összefüggő földrész volt. E terület eredeti neve Ma volt, mely ősi név e földrész elsüllyedése után is fennmaradt a máig létező szigetek neveiben: Ma-dagaszkár, Ma-ldiv szigetek, Ma-lajzia stb.

Mu földrész Ázsia és Dél-Amerika között terült el. Történetét James Churchward tárta fel Indiában talált agyagtáblák leírásai alapján egy hindu pap segítségével4. Lakói szép kinézetű magya, maja emberek voltak, akik a Nap gyermekeinek tartották magukat. Magas szintű műszaki, szellemi, spirituális tudással rendelkeztek. A lakosság fényűző otthonokban élt, óriási méretű épületeket, templomokat, kövezett utakat készített. Ennek bizonyítékai a Japántól keletre a tenger alatt felfedezett monumentális épületek, kövezett utak több mint egy négyzetkilométeres kiterjedésben.

Mu i.e. 50 ezerben bekövetkezett pusztulásával a túlélők Indiában, Mexikóban, Dél-Amerikában telepedtek le. A tudást szétsugározták a Földön.

Az Arvisura szerint a Csendes óceánból újra felbukkanó – volt Mu – földrészre, új nevén Ataiszra (Atya Isten) az utolsó jégkorszak előtt a Kárpát-medencéből települtek át az emberek5. A felsorolt területekre menekült ősmagyar lakosok hatásai mai napig megtalálhatók a majáknál a formakincsekben, a tulipános, matyóvirágos motívumokban, a pentaton zenében.

matyok-majapiramisnal-001

Matyó virágos maja lányok a yucatáni piramisnál 6

Az emberi test négyessége

A jelenkori földi ember fizikai testből, étertestből, asztráltestből és „én”-ből áll (R.S.: 136.o.) Az „én” – általánosan használt latin szóval „ego” – alakítja a magasabb szintű emberi természetet a felsorolt testrészek változtatásával. A jelenlegi földfejlődési korszakban az asztráltest átalakítása folyik. Az asztráltestben az érző lélek fejlődik, az étertestben az értelmi lélek, a fizikai testben a tudati lélek. Az ember legrégibb része a fizikai test, amelyen az összes planetáris korszakon át dolgoztak a magasabb fejlettségű lények. A Szaturnuszon a fizikai testben merev ásványi erők működtek, a fizikai test összetett ásványi szerkezet volt. Ezeket a lényeket a Napkorszakban áthatotta az étertest azaz élettest és így egy fejlettebb fokra, a növény-emberekké váltak. A Holdon továbbhaladt a fejlődés állat-emberré válva. Így az ember fizikai teste a planetáris fejlődési korszakok alatt egyre bonyolultabbá vált. Kialakultak az érzékszervek (Szaturnusz), majd a mirigyek (Nap), aztán az idegrendszer (Hold) és szív a meleg vérkeringéssel (Föld). Az emberbe beépült egy magasabb rendű rész: a lélek. Az ember fizikai teste és lénye időről-időre átalakul, ez történik most is a földi szakaszban.

Az emberi szervek folyton változnak, fejlődnek és visszafejlődnek, de vannak még csíra állapotban levők is, amik a jövőben fognak kifejlődni. A szaporodási szervek elsorvadnak, feladatukat más szervek veszik át. Itt jegyzem meg, hogy ennek kezdeti jelei ma már tapasztalhatóak viszonylag sok nemzőképtelen, terméketlen házasságban, amikoris más, művi úton próbálják ezt a problémát megoldani.

A szív továbbfejlődése várható, mert ez valójában nem csupán vérkeringető szerv. Ezért mutatkozott az az előrejelzés, hogy a szív az ember lelki impulzusainak hatására fog működni (R.S.: 145.o.).

Az USA-beli HearthMath Institute az 1990-es évek óta újfajta kutatásokat végzett az érzelmek fiziológiájának, valamint a szív és az agy kölcsönhatásainak terén3. Megállapításuk szerint az ember energiamezejének nagyon fontos két pólusa a szív és az agy, de az irányító központ a szív. A külső hatásokból, egyéni meggyőződésből keletkező érzelmek, gondolatok energiarezgéseit elsődlegesen a szív fogja fel és instruálja az agyat, amit az agy “belátása” szerint jól-rosszul továbbít a szervekhez. A szívet az agynál jóval nagyobb, mintegy két és fél méter átmérőjű erőtér övezi.

sziveroter

A szív erőtér kisugárzása

Az említett kutatási eredmények szerint a szív által létrehozott elektromágneses mezők kommunikálnak testünk szerveivel, köztük az aggyal. A szív jelzi az agynak, hogy milyen hormonfélét, endorfinokat vagy más anyagokat termeltessen a testben. A vér működésére is lelki okok hatnak. A beszédszervek is átalakulóban vannak; a jövőbeni szaporodás letéteményesei (talán a Bibliában is megfogalmazott szó teremtő erejével?). Az ember nemi szervei jelenlegi formájukat legkésőbb kapták meg és leghamarabb fogják ismét elveszteni (R.S.: 147.o.). A holdi inkarnációkor létrejött állat-ember némely szerve megmaradt növényi fokon, sőt utána a Földön is az emberi test egyes szervei még növényi jellegűek voltak egy ideig. Ezekhez a szervekhez tartoztak a nemi szervek. Ezt a régebbi művészet is ábrázolta növényszerű nemi szervekkel. Tudjuk, hogy voltak a különleges nemiséggel rendelkező androgynok, de ma is van az általánostól eltérő nemiség, és talán az sem ok nélküli, hogy Ádámnak és Évának – a takarás álcájával magyarázva – fügefaleveles a nemi szerve sok képen (lásd például a Tiziano képet).

Az ember fizikai testének alakulásai magasabb szintű lelki-szellemi átalakító tevékenység következményei. A fizikai, testi változás a szellem által meghatározott.

A világ isteni vezetés alatt áll, de erre az emberek szabad gondolkodásuk útján kell, hogy rájöjjenek. Aki idáig eljut, annak a magasabb rendűek fokozatosan átadják a szükséges tudást. Amikor megfelelően nagyszámú ember jut az emelkedett gondolkodásra, akkor fog bekövetkezni a megvilágosodott testi-lelki-szellemi ugrás. Kívánom, hogy erre az emberiség nagyobbik része jusson el.

Források:

 1. Rudolf Steiner: Az Akasha Krónikából (Új Manifest Kiadó Budapest 2002)

 2. Joó Dénes: A Földi evolúció fordulópontjai (Stratégiai Kutató Intézet Bp. 1998)

 3. https://hu.wikipedia.org/wiki/Hüperborea

 4. http://ezomisztika.hu/book/export/html/149

 5. http://www.arvisura.van.hu/keret.cgi?/0603-ataisz.htm

 6. Forray Zoltán: Matyók a yukatáni piramisoknál? (Táltos/ Körösi Csoma Társaság lapja Ontario 2005)

 7. http://www.mentalfocus.hu/cikkek/dobbenetes-felfedezes-a-heartmath-institute-kutatasi-eredmenye-a-megerositesekrol

Hírdetés
Kategória: Érdekes összefüggések | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s