TÖRTÉNELMI VALÓSÁGOK

A hazugság béklyói leszakadoznak

„Megismeritek az igazságot, amely szabaddá tesz titeket.” (János 8:32)

A földi és benne a magyar történelem igazságmorzsái megállíthatatlanul kerülnek napvilágra. A hazugság falai leomlóban vannak.

Egyre több a valós ismeretünk a civilizált földi népesség régmúltjáról. Ebből néhányat kiragadásszerűen mutatunk be a továbbiakban, több kitűnő szakember közzétételeire támaszkodva. Előrebocsátom és ajánlom megfogadni Barabási László erdélyi történész, őstörténet kutató figyelmeztetését: „ha tiszta képet szeretnék alkotni magamnak valamiről, felejtsem el az eddigi hivatalos értékeléseket.”(1)

Értelmes emberi közösségek tízezred évek óta léteznek Földünkön. Ennek egyik bizonyítékaként 2018 nyarán a Tokiói Nemzeti Múzeum mutatott be a Japán-szerte fellelt gyönyörű kerámiákból mintegy 200 darabot az i.e. 11 ezertől i.e. 400-ig létezett ú.n. Dzsomon korból.(2) Csodálnivalók például a 9000 éves kőből készült simára csiszolt fülgyűrűk, az 5000 éves 50 cm mély vonaldíszes, kiöntőszájú kerámia edény, a hieroglif- és képírásos, gazdagon díszített 70 cm magas kerámia kosár, a máz nélküli amforák, a mázas vázák, a termékenységet megtestesítő női idolok, a faragott kő rudak, a cipő formájú díszes mécsesek, a füllel ellátott kerámia kosarak, az élethűen megformált kerámia madarak, háziállatok. E tárgyak egy régen volt nagy műveltségű közösség létezésének a bizonyítékai. A díszítések, ábrák vonalvezetése hasonlít a Föld más részein találtakhoz, például kínai, pakisztáni, ciprusi korabeli edényeken látottakhoz. A fenti kiállítás katalógusának képeiből mutatunk be néhányat.

vonaldiszes

Vonaldíszes edény Japánból i.e.4000.

japankinai

Japán és kínai edény i.e 3000.

irasostablak

Írásos táblák Japánból i.e.1000.

istenanya

Istenanya idol Japánból i.e.1000.

Ahol e szépen megmunkált kép és vonalírással díszített használati és vallási tárgyakat készítettek, ott az emberi közösség nem egyik évről a másikra lett ilyen fejlett képességű, hanem év tízezred alatt fejlődött fel.
Sorolom a Föld más területeinek ősi, igazmondó feltárásait is. Indonéziában Flores szigeten a régészek – hobbitoknak nevezett – 18 ezer éves emberek csontvázait ásták ki a föld mélyéből.(1)
A Kárpát-medencében 50 ezer évesek a Szeleta-barlang leletei. E csontok génállománya M173/EU18-as, ami a mai népességünkben is kimutatható.(3) Ez azt is jelenti, hogy nem ezer, hanem 50 ezer éve itt élő őshonos lakosok vagyunk, akik közül jelentős számú embercsoportok a Föld más részeire többször kivándoroltak – Amerikába, Eurázsiába, Ausztráliába – és ott magukat különféle nevekkel jelölve letelepedtek, de a Kárpát-medencét őseink teljesen soha el nem hagyták.

Ezek a már szellemi igényű emberek írásunkat is magukkal vitték, s mivel kőbe vésték, írásjeleink mintegy 40 ezer év óta a Föld különböző részein máig megőrződtek.(4) Emberőseinknek a viszonya egymáshoz egyenrangú, mellérendelő volt; nem háborúztak. Csak jóval később jelent meg a magát kiemelő, mást elnyomó, egymást alá-fölérendelő embertípus.
Barabási László megállapítása szerint: „Turánba, vagyis az új fennsíkra a Pannon- medencéből kerültek át az emberek.”(5) De az ősi Egyiptomba is eljutottak
képviselőink.

Borbola János egyiptomi írás- és műveltségkutató könyveiben bemutatta, hogy „a magyar név első írásos megjelenése kb. ötezer évvel ezelőttre tehető.
Falakra festették, kövekbe vésték, ma is tömegesen látható…hieroglifával írták…
Hangalakja az ó- és középbirodalmi hangértékek alapján: M-GY-A-R-T.” (6)
Jelentése igazmondó.

Az ember szokása, hogy emléket hagy jelentős eseményekről. A kormeghatározó technikák által így betekintést kaphatunk az ősmúlttól a közeli múltig az életterekbe, életmódokba. A cro-magnoni ember a neander-völgyi embert váltotta fel 60 ezer évvel ezelőtt és a környezetet képben, szoborban felismerhetően ábrázolta.(7) A radiocarbon vizsgálat szerint a Lascauxi-barlang leletei 16 ezer évesek, az Altamirai-barlang színes rajzai 22 ezer évesek és művészien kimunkáltak.

Az ember életében az állatok is fontos szerepet játszottak. „A legrégibb sziklarajzok és festmények ősbivalyt, vadmarhát, vadjuhot, archaikus ló- és szamárfajtát, kardszarvú és lóantilopot, elefántot, rinoceroszt, vizilovat, oroszlánt, párducot, zsiráfot, struccot,  majmot, krokodilust ábrázolnak.”(8) Ezeket korabeli művészi képességű emberek rajzolták.

Az ősi időkben az emberek a Nap, a Hold és a bolygók égi helyváltoztatását is figyelemmel kísérték, életüket az égitestek mozgásához igazították. Érezték az idő múlását, naptárt is csináltak a földi idő múlásáról és a világidő folyásáról. Az eget kémlelő tudósok felismerték, hogy a „világév” 25920 földi éve alatt a Naprendszer végigmegy az égi Állatkörön és ezt már számtalanszor megtette. A Napot különösen tisztelték, mint életük fő befolyásolóját. Ábrázolása kör, közepében gyakran ponttal. További legősibb változat a „körös kereszt: a Minden, a Kozmosz alaprajza.”(8)

A kereszt különféle formái a T (tau), a füles kereszt (ank), ferdekereszt (Andráskereszt), körkereszt. Ez az ősi jelkép a pleisztocén kortól a Föld minden részén megjelent: Amerika, Ó-Egyiptom, Babilon, Etruria, Görögország, Róma, India, Kína, Kamcsatka, Ausztrália, Óceánia feltárásain, Mükéné terrakottáin, Mexikó piramisaiban.

Az egyiptomi műveltség könyvtárakat létesített a tekercsekre írt tudás tárházaként. „Herodotosz szerint 17 ezer évre visszamenő emlékeket tartalmaztak.”(8) Ez mintegy 20 ezer éves műveltséglétet bizonyít.
A Peabody Múzeum kutató csoportja arról tájékoztatta a Harvard Egyetemet, hogy az első amerikai ember több mint 40 ezer évvel ezelőtt jelent meg Észak-Amerikában.(9) Ebben az időben a Bering-átjáró szárazulat volt és az ősi telepesek Ázsiából érkeztek Amerika területeire.

Az ázsiai földrész ugyanis már régen lakott volt. Fejes Pál őstörténet- és íráskutató szerint a magyarsággal rokon, ősi Indiában letelepedettek közül sokan továbbvándorolni kényszerültek. Írásukat megfejtve megállapította, hogy e kivándorlók az amerikai földrészre is elvitték az észak-indiai lineáris kép- és szótagírást (North Indian Linear Writing, továbbiakban NILW), mely írás korábbi (i.e. 44 000), mint a nagyon ősinek mondott krétai lineáris A írás.(10)

Az Ancient American 1999. június-júliusi száma bemutatta Illinois államban Olney közelében a R. Burrows által felfedezett barlang leleteit: fekete kőlapokon hieroglif- és NILW írások, nők és férfiak ábrázolásai, drágakövek, arany tárgyak stb.(11) Fejes Pál megállapítása szerint a barlang-rendszer több mint 40 ezer éven át temetkezési és „leletmentési” helyként szolgált. (10)

burrows

Ősi arc és írás a Burrows-barlangból (12)

Ennél sokkal régebbi leletek is előkerültek Földünkön. Egyet említek: legalább 200 ezer éves az emberábrás, írásos érem, amelyet az USA-ban 36 m mély üledékből ástak ki.(4)

lawnridge

Az Illinoisi Lawn Ridgeben talált ősi érem rajzolata (13)

Régi írások, mesék, régészeti leletek beszámolnak ellenséges sárkányokról, hüllőkről, félig állat, félig ember lényekről (például a krétai Minotaurusz), bárgyú vagy rossz szándékú óriásokról (például a bibliai Góliát), egymással harcban álló, repülőn közlekedő emberekről (például a Védák Vimalái). A Föld ásatásaiból egyre-másra előkerülő tárgyak – például az Ica-i kövek sárkányképei, emberóriás csontvázak, egyiptomi piramisok falain látható repülőgépábrák, félig ember, félig állat egyedek stb. – tanúsítják, hogy mindezek valóban léteztek. Az itt felsorakoztatott példák, tárgyi leletek is azt mutatják, hogy földünkön eddig már többször nagyon fejlett kultúrák léteztek, majd eltűntek, aztán újabbak keletkeztek. Varga Csaba írás- és őstörténet kutató szerint „az emberi emlékezetben fennmaradt a nagy világkorok léte, melyeket nagy pusztulások választanak el egymástól.”(4) Ennek okai az igaztalan szemléletű ellenségeskedések és háborúk a területek birtoklásáért, a természeti ill. mesterségesen előidézett katasztrófák.

Két fontos tanulság:
1.Az emberi és benne a magyar történelem sokkal régebbi, mint a tudományos szervek által hivatalosan kinyilvánított. (Ezért óriási várakozással tekintünk a 2019. év elején létrehozott új Magyarságkutató Intézet működésére.)
2.Földünk ezideig a jó és a rossz küzdelmének a terepe. Ennek igazságát felismerve adódik jelenkori legfontosabb feladatunk: a hazugságmentesség elérése. Egyénileg és társadalmi méretekben a magunkban levő jót fejlesztve, a másokban fellelhető jót elismerve és – egyforma mércével mérve – a rosszat, a hazugságot nem elkendőzve, még kevésbé támogatva, akadályozhatjuk meg a következő pusztulást. Kulcsszó az  igazmondás!

 

Hivatkozások:
1. Barabási László: Az emberiség története I. Ősi titkok (Fríg Kiadó 2007. borító és 45. o.)
2. Jomon – 10.000 years of prehistoric art in Japan (Tokyo National Museum 2018)
3. Mesterházi Zsolt: A magyar ókor (Magyar Ház Könyvek Budapest 2002.)
4. Varga Csaba: Az elme eredete (Fríg Kiadó 2009. 54. o.,141. o.,184. o.)
5. Barabási László: Az emberiség története II. Ádám ősei (Fríg Kiadó 2008. 24. o.)
6. Borbola János: A Magyarok Istene (Budapest reCell Kft. ISBN 963 2192 1 5 X 41. o.)
7. Herbert Kühn: Das Erwachen der Menschheit (Fischer Bücherei 1954.)
8. Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai (Magvető Kiadó Budapest 1972. 157. o., 168. o., 201. o)
9. C. Covey: a Critical Reprise of Aboriginal American History (Wake Forest Univ., 2005.)
10. Fejes Pál: Mit írtak az ősmagyarokról 46000 évvel ezelőtt? (Heraldika Kiadó 2008. 10. o., 12. o., 282. o.)
11. R. Flavin: Falling into Burrow’s cave ( http://www.flavinscorner.com/falling.htm )
12. https://www.facebook.com/SemirOsmanagich/posts/1038578659491653?pnref=story
13. http://atlantisztarsasag.blogspot.com/2010/06/az-illinois-i-erme.html

Hírdetés
Kategória: Igaz mesék | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s